*2018ഫെബ്രുവരി 11 ന് നോമ്പ് ആരംഭിക്കുന്നു.*
മാർച്ച് 7 ബുധൻ: പകുതി നോമ്പ്
മാർച്ച് 23 വെള്ളി: 40-ാം വെള്ളി
മാർച്ച് 25 ഞായർ: ഓശാന
മാർച്ച് 29 വ്യാഴം: പെസഹാ
*മാർച്ച് 30 വെള്ളി: ദുഖ: വെള്ളി
*ഏപ്രിൽ 1 ഞായർ: ഈസ്റ്റർ