മാപ്രാണം സഹവികാരി ആയി പോകുന്ന ജോയലച്ചന് മാള ഇടവകയുടെ പ്രാർത്ഥനാശംസകൾ
ഹൊസൂർ രൂപതയിൽ സേവനത്തിനായി പോകുന്ന റിന്റോ അച്ഛന് മാള ഇടവകയുടെ പ്രാർത്ഥനാശംസകൾ