മാള ഇടവക സഹ വികാരി ആയി നിയമിക്കപ്പെട്ട വിമലച്ചന് മാള ഇടവകയിലേക്കു സ്വാഗതം

നവ വൈദികൻ ഡിന്റോ അച്ഛന് പ്രഥമ കർമ്മ രംഗമായ മാള ഇടവകയിലേക്കു സ്വാഗതം