സംസ്ഥാന ലോഗോസ് പ്രതിഭ പട്ടം മാള ഇടവകക്ക്‌

മാള ഇടവകയിലെ (ദയാനഗർ ) ബെനിറ്റ പീറ്റർ കളപുരക്കൽ (ഗ്രൂപ്പ് സി) ആണ് ലോഗോസ് പ്രതിഭ.

ഗ്രൂപ്പ് സി വിഭാഗത്തിൽ സ്നേഹ സ്റ്റാൻലി ചിറയത്ത് 17-)o റാങ്ക് കരസ്ഥമാക്കി.

മാള സ്റ്റാനിസ്ലാവോസ്സ് ഫൊറോന പള്ളിയിൽ ഇടവക ജനത്തിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ… ആശംസകളും…